Zarządzenie nr 3/2016

Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Słubicach nadanego Zarządzeniem nr 7/15 Kierownika Urzędu Miejskiego
w Słubicach z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz § 10 ust. 4, § 11 uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących dokumentu pt.: „Plan gospodarki niskiejemisji dla gminy Słubice do roku 2020”, w składzie:

1)    Bartosz Sianożęcki,

2)    Przemysław Karg,

3)    Agata Kułaga.

§ 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) oszacowanie i uzgodnienie kosztów przeprowadzenia konsultacji;

2) opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konsultacji
w tym m.in.
formularze, ankiety, protokoły, analizy, sprawozdania;

3) opracowanie i uzgodnienie harmonogramu konsultacji uwzględniającego m.in. opis:

a) akcji informacyjnej poprzedzającej lub towarzyszącej konsultacjom,

b) form, narzędzi oraz miejsc prowadzenia konsultacji,

c) zasad współpracy z ekspertami czy wyspecjalizowanymi podmiotami przy prowadzeniu konsultacji;

4) przeprowadzenie akcji informacyjnej o konsultacjach;

5) przeprowadzenie konsultacji i dokumentowanie działań podejmowanych w ramach

konsultacji;

6) analiza zgłoszonych wniosków/uwag oraz rekomendacja ich przyjęcia lub odrzucenia;

7) opracowanie i złożenie sprawozdania z konsultacji;

8) prezentacja wszelkiej dokumentacji z zakresu konsultacji przede wszystkim
na stronach internetowych www.slubice.pl i www.bip.slubice.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w tym m.in. (uchwały, wnioski, zarządzenia, ankiety, formularze, opracowania, projekty i założenia aktów normatywnych, protokoły
ze spotkań, analizy, sprawozdania, materiały faktograficzne, itp.).

§ 3. Upoważniam Sekretarza Gminy do nadzorowania prac związanych
z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.