W sprawie:
zmieniającej uchwałę nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 paździenika 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Data uchwały:
2015-12-01

Numer uchwały:
XIV/115/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż od ndia 1 stycznai 2016 r.