WSA.524.3.2014.JCJ

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ SŁUBIC
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2014 r.

 

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Priorytet: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniami własnymi gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie / finansowanie*.


Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

 

Lp.

 Tytuł zadania publicznegoWysokość środków publicznych (dotacja)
przeznaczonych na realizację zadania publicznego

 Wymagany wkład finansowy / pozafinansowy

Termin realizacji zadania
publicznego

1.

 Prowadzenie działalności interwencyjno-wspierającej oraz poradnictwa psychologiczno-prawnego na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

10.000 zł

 

Od dnia podpisania umowy do

31 grudnia 2014 r.