• Uchwała nr XVII/164/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003r oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu.
  • Uchwała nr XVII/165/04 w sprawie zmiany budżety na 2004 rok.
  • Uchwała nr XVII/166/04 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
  • Uchwała nr XVII/167/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/97/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2003r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Infrastruktury Terminalu Świecko, Gmina Słubice- obręb Świecko.
  • Uchwała nr XVII/168/04 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 8/17, 8/10, 49, 11/1, 71/1, 71/2 w obrębie wsi Biskupice Stare, Gmina Słubice.
  • Uchwała nr XVII/169/04 w sprawie wyrażenia woli współpracy między Miastem i Gminą Słubice a Miastem i Gminą Kłecko.
  • Uchwała nr XVII/170/04 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania