• Uchwała nr XVI/149/04 o uchyleniu uchwał Nr III/16/02, III/17/02, III/18/02, III/19/02, III/20/02, III/21/02, III/22/02, III/23/02, III/24/02, III/25/02, III/26/02 i V/54/03 Rady Miejskiej w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Słubice.
 • Uchwała nr XVI/150/04 w sprawie zbycia nieruchomości w formie darowizny. 
 • Uchwała nr XVI/151/04 w sprawie zbycia nieruchomości w formie darowizny. 
 • Uchwała nr XVI/152/04 w sprawie zbycia nieruchomości w formie darowizny. 
 • Uchwała nr XVI/153/04 w sprawie zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 20 lat. 
 • Uchwała nr XVI/154/04 w sprawie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego. 
 • Uchwała nr XVI/155/04 w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2004-2007.
 • Uchwała nr XVI/156/04 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1.
 • Uchwała nr XVI/157/04 w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu Samorządowemu nr 2 „Pinokio” w Słubicach.
 • Uchwała nr XVI/158/04 w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu Samorządowemu nr 1 „Jarzębinka” w Słubicach.
 • Uchwała nr XVI/159/04 w sprawie nadania aktu założycielskiego Żłobko-Przedszkolu Samorządowemu „Bajka” w Słubicach.
 • Uchwała nr XVI/160/04 w sprawie ustalenia obowiązkowej opłaty za świadczenie w przedszkolach i żłobko – przedszkolu.
 • Uchwała nr XVI/161/04 w sprawie likwidacji Przedszkola nr 5 w Słubicach.
 • Uchwała nr XVI/162/04 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.
 • Uchwała nr XVI/163/04 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/293/01 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zasad współpracy, form pomocy oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych organizacjom pozarządowym zmienionej uchwałą nr XL/374/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2002r.