Słubice, dnia 29 października 2012r.

IRO.6220.23.2012.KS

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek firmy AUTO POMOC Szkwarek Piotr z siedzibą w Słubicach przy ul. 1 Maja 32, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów na terenie działek o nr ewid. 64/1 w Słubicach oraz 104 i 105 w Świecku z wykorzystaniem istniejących obiektów i infrastruktury.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

19340

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów na terenie działek o nr ewid. 64/1 w Słubicach oraz 104 i 105 w Świecku z wykorzystaniem istniejących obiektów i infrastruktury.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.23.2012.KS

4.

Data złożenia

5 października 2012r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

AUTI POMOC Szkwarek Piotr

ul. 1 Maja 32

69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.      Wniosek.

2.      Raport oddziaływania na środowisko.

3.      Zaświadczenie o utracie ważności miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego

4.      Kopia mapy ewidencyjnej.

5.      Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-