IRO.6220.33.2011.KS                                                                                                                                                                                                                    Słubice, dnia 2 sierpnia 2011r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek firmy MDM Capital Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Za Bramką 12a/4 w Poznaniu, w imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Paweł Stankiewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, zagospodarowanie terenów zielonych, obiekty małej architektury na działkach o nr ewid. 726/65 i 726/43 w Słubicach.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

13007

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, zagospodarowanie terenów zielonych, obiekty małej architektury na działkach o nr ewid. 726/65 i 726/43 w Słubicach.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.33.2011.KS

4.

Data złożenia

14 lipca 2011r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

MDM Capital Sp. z o.o.

ul. Za Bramką 12a/4

61-842 Poznań

W imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Paweł Stankiewicz

APS Biuro Projektów Budownictwa

ul. Działkowa 19

65-767 Zielona Góra

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Zaświadczenie o utracie ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  4. Wypis z rejestru gruntów
  5. Skrócony wypis ze skorowidza działek
  6. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-