Przyjmowanie i załatwianie spraw, skarg i wniosków w UM w Słubicach

Serdecznie zachęcamy Państwa do zkładania Profilu Zaufanego: https://pz.gov.pl,  za pomocą którego wiele spraw można załatwić on-line: https://www.gov.pl/, https://slubice.eboi.pl. Profil Zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Słubicach lub w dowolnym punkcie potwierdzającym: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Aktami prawnymi regulującymi sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, a także skarg i wniosków są w szczególności: 
. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.),
. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46),
. procedura "P-09 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków", wdrożona zarządzeniem nr 30/09 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 28 stycznia 2009 r. 

Ogólne zasady postępowania administracyjnego 
 W postępowaniu administracyjnym oprócz zasad ogólnych uregulowanych w art. 6 - 16 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązują zasady prawa wypływające z Konstytucji, zasady prawa przyjęte w prawie europejskim oraz zasady prawa wypracowane w doktrynie prawa, stanowiące uogólnienie rozwiązań prawnych;
- zasady wypływające z Konstytucji:
. zasada demokratycznego państwa prawnego
- prawo do procesu oraz prawo do sądu
przyznanie jednostce prawa do obrony interesu prawnego w unormowanym przepisami prawa procesowego postępowaniu, z zagwarantowaniem prawa do obrony za pomocą środków zaskarżenia.
. zasada praworządności
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa
. zasada proporcjonalności
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego
. zasada równości wobec prawa
wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne
. zasada prawa do sprawiedliwego i jawnego, szybkiego procesu
każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny bezstronny organ administracji
. zasada ochrony dóbr osobistych
nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby
. zasada prawa skargi
każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jego zgodą do organów władzy publicznej
. zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji

 Oprócz zasad, którymi organ administracji obowiązany jest się kierować przy załatwianiu spraw istotną rolę na sposób załatwienia sprawy mają terminy. Uregulowania dotyczące terminów zawarte w art. 35 - 36   Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią rozwinięcie ogólnej zasady szybkości postępowania.
 Wszczęcie postępowania w sprawach z zakresu administracji publicznej następuje na wniosek lub z urzędu.
Podania (wnioski, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, skargi) mogą być wnoszone osobiście lub korespondencyjnie.

Forma składania podań:
. pisemnie, za pomocą odręcznie napisanego podania, lub wypełnionego wniosku dostępnego w Biurze Obsługi Interesantów lub na stronie internetowej urzędu www.slubice.pl - górne manu "Załatw sprawę" 
. ustnie do protokołu, (formularz protokołu stanowi załącznik P-09/1 do procedury "P-09 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków"  - udostępniony w BOI)
. faksem 095 758 28-80 lub e:mailem slubice@slubice.pl bez bezpiecznego podpisu  - (przy wyborze tej formy złożenia podania Interesant będzie wezwany do uzupełnienia podpisu)
. elektronicznie poprzez https://www.gov.pl , Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta  https://slubice.eboi.pl/  z bezpiecznym podpisem lub Profilem Zaufanym

Miejsce składania podań
-przez Internet:
https://www.gov.pl
https://slubice.eboi.pl
- korespondencyjnie
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH 
69 - 100 Słubice ul. Akademicka 1
- osobiście  (lub przez pełnomocnika)
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 
w godzinach pracy UM,  tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Miejsce dokonania opłat skarbowych i innych zobowiązań finansowych

Na konto bankowe Urzędu

Przyjmowanie Interesantów w ramach skarg i wniosków
 Osoby zainteresowane złożeniem skargi, wniosku przyjmowane są przez organy uprawnione do ich rozpatrywania i załatwiania wg właściwości zgodnie z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. Rada Miejska w Słubicach oraz Burmistrz Słubic

1) Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady - w imieniu Rady
- w Urzędzie Miejskim w Słubicach pok. 102, I piętro
 w poniedziałki w godz. od 14:00 - 15:00
Wiceprzewodniczący Rady
- na terenach wiejskich wg odrębnego grafiku ustalonego z sołtysami
w środy w godz. od 17:00 - 19:00 

2) Burmistrz Słubic
- w Urzędzie Miejskim w Słubicach pok. 118, I piętro
w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:00 
w imieniu Burmistrza:
Zastępca Burmistrza
- w Urzędzie Miejskim w Słubicach pok. 118, I piętro
we wtorki w godz. 14:00 - 15:00  oraz w inne dni tygodnia w miarę możliwości
Sekretarz Gminy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15:00 w pokojach podanych na tablicy ogłoszeń Urzędu.