Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób