REJESTR WYBORCÓW
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy - w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności, parter, pok. 002.

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW w części A

Następuje
• z urzędu:
wyborców będących obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały
• na podstawie decyzji Burmistrza
wyborców, którzy złożą w Urzędzie stosowny wniosek:
a) stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
b) nigdzie niezamieszkałych, przebywających stale na obszarze gminy,
c) stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy.
Do wniosku dołącza się:
• kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
• pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW w części B

Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.
We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.
Do wniosku dołącza się:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
• swoje obywatelstwo;
• adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Słubicach , ul. Akademicka 1 – Biuro Interesantów – parter lub Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – parter, pok. 002, tel. 095 / 737 20 – 72 .

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców, Burmistrz wydaje w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu, w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Inne informacje
Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.
Druki wniosków można pobrać pod tym artykułem lub otrzymać w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pok. 002 Ewidencja Ludności.