WKO.6220.38.2021.EG                                               

Słubice, dnia 24 luty 2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: Storage EU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 2, 69-100 Słubice w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Biernacki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „budowa centrum logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 7/12, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823 obręb Świecko.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 32.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

24663

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa centrum logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanej do realizacji

na działkach o numerach ewidencyjnych 7/12, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823

obręb Świecko.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.38.2021.EG

4.

Data złożenia

9.12.2021 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Storage EU Sp. z o.o..

ul. Daszyńskiego 2,

69-100 Słubice

- pełnomocnik  Łukasz Biernacki

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Pełnomocnictwo
  5. Wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  6. Potwierdzenie opłat skarbowych

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-