Porządek XLI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 lutego 2022 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.1.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 455,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 –DRUK nr 456,

c)    przyznania nagród i stypendiów sportowych –DRUK nr 457,

d)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach –DRUK nr 458,

e)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania placówki Straży Granicznej w Świecku w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słubice –DRUK nr 459,

f)     zmiany uchwały Nr XL/428/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2022 rok  –DRUK nr 460,

g)    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słubice –DRUK nr 461,

h)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Słubice na rok 2022”–DRUK nr 462,

i)     określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania –DRUK nr 463,

j)     ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu–DRUK nr 464,

k)    odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Krótkiej/ul. Narutowicza –DRUK nr 465,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 466,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 467,

n)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 468,

o)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Słubice –DRUK nr 469,

p)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice –DRUK nr 470,

r)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 471,

s)    ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej/Kupieckiej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej –DRUK nr 472

 

 

5.    Informacja służb mundurowych: Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie – działania w 2021 r oraz plany na 2022 r. 

 

6.    Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Europejskiego Dwumiasta Słubic i Frankfurtu za 2021 r.

 

7.    Informacja Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska w sprawie planowanych działań ekologicznych na terenie Gminy Słubice na 2022 rok.

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.