WKO.6220.3.2021.EG                                                 

Słubice, dnia 17 luty 2021r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek firmy: PVE 169 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w imieniu  której działa pełnomocnik Damian Bębnista, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 307, 310 i 312 obręb Drzecin gmina Słubice.”

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy
ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 32.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

3277

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych nr 307, 310 i 312 obręb Drzecin gmina Słubice.”,

3.

Znak sprawy

WKO.6220.3.2021.EG

4.

Data złożenia

1.02. 2021r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

PVE 169 Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 4/10

85-236 Bydgoszcz

- pełnomocnik Damian Bębnista

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STRON POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

 

Tożsamość

Administratora

Danych

 

Administratorem danych osobowych Stron postępowania jest Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

· listownie na adres: , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

· przez e-mail: slubice@slubice.pl· telefonicznie: 95 737 20 32 (Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony  Środowiska).

Inspektor

Ochrony

 Danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator –  w Słubicach wyznaczył inspektora

ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email:

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania

danych osobowych

Stron postępowania

Będziemy przetwarzać dane osobowe Stron postępowania, w celu wydania

decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Podstawa prawna przetwarzania

danych osobowych

Stron postępowania

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe Stron postępowania w zakresie imię

i nazwisko, adres, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Stron postępowania

 

Dane osobowe Stron postępowania będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Słubicach przez okres przechowywania określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Stron postępowania

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych 

- organy kontrolne, nadzorcze oraz audyt

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Stron postępowania

 

Źródłem przetwarzania, przez Administratora Danych, danych osobowych Stron

postępowania jest Kataster Miejski prowadzony przez Starostę Słubickiego/jest, załączony do dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

 

Prawa Stron postępowania

związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

 

Stronom postępowania przysługują następujące prawa związane

z przetwarzaniem ich danych osobowych:

· prawo dostępu Stronom postępowania do ich danych osobowych,

· prawo żądania sprostowania przez Strony postępowania ich danych

osobowych,

· prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Strony postępowania ich

danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi

do organu

 

Stronom postępowania przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.