WKO.6220.21.2020.RS                                               

Słubice, dnia 30 września 2020r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek Inwestora: Krzysztof Mencel zamieszkały przy ul. 1-go Maja 22, 69-100 Słubice, w imieniu  którego działa pełnomocnik, prowadzący działalność gospodarczą, nazwa firmy: Zakład Ochrony Środowiska i BHP, B&E mgr inż. Edward Urbanowski z siedzibą w Myśliborzu, przy ulicy Broniewskiego 12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie pawilonu handlowego wraz ze stacją paliw oraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 356 obręb 3 M Słubice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202
od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Robert Słodownik

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

15806

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„budowa pawilonu handlowego wraz ze stacją paliw oraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 356 obręb 3 M Słubice.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.21.2020.RS

4.

Data złożenia

15. 07. 2020r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Krzysztof Mencel

ul. 1-go Maja 22

69-100 Słubice

- pełnomocnik Edward Urbanowski

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-