Deklaracja dostępności
Urząd Miejski w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Owasiański, it@slubice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957372012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Akademickiej oraz od strony podwórka urzędu. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ulicy Akademickiej. Szerokość drzwi pozwala na przejazd wózkiem inwalidzkim. Brak stopni, wejście bezpośrednio z chodnika.
 2. W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze wystarczające do przejazdu wózka inwalidzkiego. Szerokość korytarza wystarczy do zawrócenia wózkiem.Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przed budynkiem (od strony wejścia dla gości) znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 5. Domofon/dzwonek dla niepełnosprawnych przed wejściem; możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej
 6. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Słubicach udostępnia następujące aplikacje mobilne: