Zarządzenie w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej