Porządek XIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 27 lutego 2020 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.2.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­zmiany uchwały Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r. – DRUK nr 150,

b)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice – DRUK nr 151,

c)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice w roku szkolnym 2019/2020– DRUK nr 152,

d)    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Słubice– DRUK nr 153,

e)    zmiany uchwały nr XLII/327/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam – DRUK nr 154.

f)     uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023” będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach – DRUK nr 155,

g)    przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027”– DRUK nr 156,

h)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Słubice na rok 2020”–DRUK nr 157,

i)     zmiany uchwały Nr LI/368/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Wawrzyniaka w Słubicach –DRUK nr 158,

j)      przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Słubice na lata 2020-2023 –DRUK nr 159,

k)    obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 160,

l)      o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice –DRUK nr 161,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 162,

n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia –DRUK nr 163,

o)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Słubice na 2020 rok -DRUK nr 164.

 

 

5.    Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie –Straż Miejska.

 

6.    Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie –Straż Graniczna

 

7.    Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie –Komenda Powiatowa Policji w Słubicach.

 

8.    Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Słubicach.

 

9.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

10. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

12. Zamknięcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.