w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu