Porządek XVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 28 listopada 2019 r., godz. 11:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.3.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023 – DRUK nr 127,

b)    zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród, stypendiów sportowych i wyróżnień za osiągnięcia sportowe  – DRUK nr 128,

c)    ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Słubicach – DRUK nr 129,

d)    powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i zapobiegania bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy – DRUK nr 130,

e)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022– DRUK nr 131.

f)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placówek oświatowych położonych na terenie miasta Słubice– DRUK nr 132,

g)    o zmianie uchwały Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice – DRUK nr 133,

h)     wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej–DRUK nr 134,

i)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 135,

j)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na nieruchomości gminne– DRUK nr 136,

 

 

 

 

5.    Informacja Sołtysów na temat realizacji swoich zadań.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.