Porządek XI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.8.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

4.    Raport o stanie gminy Słubice za rok 2018 –debata.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­wotum zaufania dla Burmistrza Słubic za rok 2018 - DRUK nr 78,

b)    zatwierdzenia sprawozdani8a finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2018 - DRUK nr 79,

c)    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2018 rok - DRUK nr 80,

d)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019 - DRUK nr 81,

e)    zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice -DRUK nr 82,

f)     przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lisowie -DRUK nr 83,

g)     powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników –DRUK nr 84,

h)    wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego -DRUK nr 85,

i)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne–DRUK nr 86,

j)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 87,

k)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy–DRUK nr 88,

l)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 89.

 

 

 

 

6.    Informacja o stanie mieszkaniowego zasobu gminy Słubice oraz perspektywa jego rozwoju.

 

7.    Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w roku 2018.

 

8.    Sprawozdanie z pracy Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach rok 2018.

 

9.    Sprawozdanie za rok 2018 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach.

 

10. Sprawozdanie z działalności Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury 2018 rok.

 

11. Sprawozdanie z działalności spółki SOSiR za rok 2018.

 

 

12. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

13. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

15. Zamknięcie XI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.