Informuję, że przystępuje się przeprowadzenia procedury wyboru kandydatów na ławników na kadencję 2020 r. – 2023 r. do Sądu Rejonowego w Słubicach w liczbie 9 osób w tym:
6 osób do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy
3 osób do orzekania w pozostałych sprawach

Do wyboru ławników zastosowanie mają przepisy:
1) rozdz. 7 działu IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52);
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 639);
3) wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Więcej informacji znajdą Pańśtwo w załączonych plikach.