Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe- BILANSE jednostek oświatowych gminy Słubice sporządzone na dzień 31.12.2018r., wraz z załącznikami, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słubice.