WI.6220.24.2018.AK                                                    

Słubice, dnia 27 grudnia 2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Krystyna Araszkiewicz, Sweco Consulting Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. I. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie infrastruktury postojowo – cumowej na Odrze dolnej i granicznej oraz oznakowanie szlaku żeglugowego w km 595,3 i w km 572,0 rz. Odry”

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.   

 

 

z up. Burmistrza

 

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

21278

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa infrastruktury postojowo – cumowej na Odrze dolnej i granicznej oraz oznakowanie szlaku żeglugowego w km 595,3 i w km 572,0 rz. Odry

3.

Znak sprawy

WI.6220.24.2018.AK

4.

Data złożenia

25.10.2018r.  r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13A,

70-030 Szczecin

Pełnomocnik:

Krystyna Araszkiewicz

Sweco Consulting Spółka z o.o.

ul. I. Łyskowskiego 16

71-641 Szczecin

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-