Informuję, że przystępuje się do przeprowadzenia procedury wyboru kandydatów na ławników na kadencję 2024 r. – 2027 r. do Sądu Rejonowego w Słubicach w liczbie 8 osób w tym:

 • 6 osób do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy
 • 2 osoby do orzekania w pozostałych sprawach

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2022.2155).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać do Rady Miejskiej w Słubicach prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscukandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci radcowscy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz.2527.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa:
  • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji ( art. 162§ 3 u.s.p.)
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).
 • jeśli zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli:
  • listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych pięćdziesięciu osób (art. 162 § 4 u.s.p.).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gdzie składać dokumenty:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ KANDYDAT NA ŁAWNIKA” przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. w poniedziałek - w godz. od 7:00 do 17:00 , od wtorku do piątku w godz. od. 8:00 do 16:00.

Rada Miejska w Słubicach dokona wyboru ławników w głosowaniu tajnym, najpóźniej w terminie do końca października 2023 r.

Niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączonych plikach.