Informuję, że przystępuje się do przeprowadzenia procedury uzupełniających  wyborów kandydatów na ławników na kadencję 2024 r. – 2027 r. do Sądu Rejonowego w Słubicach w liczbie 4 osób  do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy .

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa :

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie sposobu  postępowania z dokumentami złożonymi   

  radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2022.2155).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 29 grudnia 2023 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać do Rady Miejskiej w Słubicach  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu  kandydowania co najmniej od roku,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,                                                                                    

   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
•   adwokaci i aplikanci radcowscy,                                                                                                                                                          

   radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•   duchowni,
•   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•   funkcjonariusze Służby Więziennej,
•   radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz.2527.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia   ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.

• aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji ( art. 162§ 3 u.s.p.)

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

- jeśli zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli

• listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych pięćdziesięciu osób (art. 162 § 4 u.s.p.).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.).                   

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).


Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w zamkniętych kopertachz dopiskiem „ KANDYDAT NA ŁAWNIKA” przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj.  w  poniedziałek - w godz. od 700 do 1700 , od wtorku do piątku w godz. od. 800 do 1600.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stronie internetowejwww.bip.slubice.plw zakładce Wybory, Referenda, Konsultacje.

   

 

 

 

           

Burmistrz Słubic

 /-/ Mariusz Olejniczak