Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał:
1) w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 -2017 dla Gminy Słubice.