• Uchwała nr XIX/194/04 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenach otwartych w mieście i gminie Słubice.
  • Uchwała nr XIX/195/04 w sprawie uzgodnienia pod względem architektonicznym obiektów lokalizacyjnych na terenie miasta i gminy Słubice.
  • Uchwała nr XIX/196/04 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2004 rok.
  • Uchwała nr XIX/197/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice.
  • Uchwała nr XIX/198/04 w sprawie wyrażenia opinii w stosunku do założeń polityki zaopatrzenia miasta Słubice w energię cieplną.
  • Uchwała nr XIX/199/04 w sprawie Ordynacji wyborczej do sejmu RP i do Senatu RP.
  • Uchwała nr XIX/200/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słubickiego.
  • Uchwała nr XIX/201/04 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefa ekonomiczną nieruchomości gminnych
  • Uchwała nr XIX/202/04 o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla terenu „osiedle Północne w Słubicach”.