• Uchwała nr XX/203/04 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2004r.
 • Uchwała nr XX/204/04 w sprawie zmian uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu.
 • Uchwała nr XX/205/04 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Słubic.
 • Uchwała nr XX/206/04 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na rok 2005.
 • Uchwała nr XX/207/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słubice.
 • Uchwała nr XX/208/04 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008.
 • Uchwała nr XX/209/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. zo.o. w Słubicach na lata 2004-2007.
 • Uchwała nr XX/210/04 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
 • Uchwała nr XX/211/04 w sprawie określenia przeznaczenia mienia po likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzecinie.
 • Uchwała nr XX/212/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2004r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice.
 • Uchwała nr XX/213/04 o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla terenu „osiedla Północnego” w Słubicach.
 • Uchwała nr XX/214/04 w sprawie wyrażenia woli o rozpoczęciu prywatyzacji Zakładu Energetyki Cieplnej sp. zo.o. w Słubicach.
 • Uchwała nr XX/215/04 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
 • Uchwała nr XX/216/04 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
 • Uchwała nr XX/217/04 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
 • Uchwała nr XX/218/04 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
 • Uchwała nr XX/219/04 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.