• Uchwała nr XXII/227/04 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
 • Uchwała nr XXII/228/04 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
 • Uchwała nr XXII/229/04 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
 • Uchwała nr XXII/230/04 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
 • Uchwała nr XXII/231/04 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńczo – wychowawcze oraz w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz zgłaszania kandydatów do nagród.
 • Uchwała nr XXII/232/04 w sprawie utworzenia środka specjalnego. Uchwała, format "pdf"
 • Uchwała nr XXII/233/04 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego NR 6 „Tęcza” w Słubicach.
 • Uchwała nr XXII/234/04 w sprawie woli przystąpienia do prac związanych z realizacją programu nad wprowadzeniem lokalnej komunikacji tramwajowej w transgranicznym ruchu osobowym miedzy miastami Słubice i Frankfurt n/O.
 • Uchwała nr XXII/235/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 • Uchwała nr XXII/236/04 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • Uchwała nr XXII/237/04 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Słubice, sprzedawanymi jako lokale oraz w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałą nr XIII/134/03 z 22 grudnia 2003r i uchwałą nr XXI/222/04 z dnia 29 września 2004r.
 • Uchwała nr XXII/238/04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2005r.
 • Uchwała nr XXII/239/04 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała nr XXII/240/04 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2004r.
 • Uchwała nr XXII/241/04 w sprawie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 • Uchwała nr XXII/242/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 • Uchwała nr XXII/243/04 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia hymnu Gminy Słubice.
 • Uchwała nr XXII/244/04 w sprawie wspólnych działań z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rzecz budowy obiektów sportowych w Słubicach.
 • Uchwała nr XXII/245/04 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach.
 • Uchwała nr XXII/246/04 w sprawie powołania Sekretarza Gminy.