• Uchwała nr XXVI/256/04 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Słubice na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  • Uchwała nr XXVI/257/04 w sprawie : zmiany budżetu i w budżecie na 2004r.
  • Uchwała nr XXVI/258/04 w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
  • Uchwała nr XXVI/259/04 w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
  • Uchwała nr XXVI/260/04 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego „Odra-Warta”.
  • Uchwała nr XXVI/261/04 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za długi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także tryb ich odbierania .
  • Uchwała nr XXVI/262/04 w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych.
  • Uchwała nr XXVI/263/04 w sprawie: sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu .
  • Uchwała nr XXVI/264/04 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  • Uchwała nr XXVI/265/04 w spawie: określenia procedury wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy z wyłączeniem jej jednostek organizacyjnych.