• Uchwała nr XXIX/290/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu.
  • Uchwała nr XXIX/291/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
  • Uchwała nr XXIX/292/05 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
  • Uchwała nr XXIX/293/05 w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  • Uchwała nr XXIX/294/05 w sprawie Przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Golice” realizowanego w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
  • Uchwała nr XXIX/295/05 w sprawie zakazu sprzedaży towarów przed lokalami użytkowymi
  • Uchwała nr XXIX/296/05 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Słubice.
  • Uchwała nr XXIX/297/05 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.