• Uchwała nr XXX/298/05 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice.
  • Uchwała nr XXX/299/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
  • Uchwała nr XXX/300/05 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na dyrektora.
  • Uchwała nr XXX/301/05 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na dyrektora.
  • Uchwała nr XXX/302/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice.
  • Uchwała nr XXX/303/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.
  • Uchwała nr XXX/304/05 w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  • Uchwała nr XXX/305/05 w sprawie udzielenia bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych
  • Uchwała nr XXX/306/05 w sprawie wyrażenia deklaracji przystąpienia do CZG-12 w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości wód powierzchniowych, oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenach środkowej Odry, obejmujących ujście rzek: Myśli, Warty, Postomii, Ilanki i Pliszki” planowanego do wdrożeni przez Celowy Związek Gmin CZG-12.
  • Uchwała nr XXX/307/05 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Słubic.