• Uchwała nr XXXIII/316/05 w sprawie zmiany uchwały nr II/4/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
 • Uchwała nr XXXIII/317/05 w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 maja 2003r. „w sprawie powołania wspólnej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i Frankfurcie n/O.
 • Uchwała nr XXXIII/318/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
 • Uchwała nr XXXIII/319/05 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na wykonanie robót budowlanych przy Kościele w Golicach.
 • Uchwała nr XXXIII/320/05 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zbytków.
 • Uchwała nr XXXIII/321/05 w sprawie wyposażenia jednostek oświatowych Gminy Słubice w dodatkowy majątek.
 • Uchwała nr XXXIII/322/05 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
 • Uchwała nr XXXIII/323/05 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/194/04 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenach otwartych w mieście i gminie Słubice.
 • Uchwała nr XXXIII/324/05 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 233 w obrębie wsi Kunowice, Gmina Słubice.
 • Uchwała nr XXXIII/325/05 o przystąpieniu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice w obrębie wsi Golice i Lisów, Gmina Słubice.
 • Uchwała nr XXXIII/326/05 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
 • Uchwała nr XXXIII/327/05 w sprawie pożyczki na remont budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 59 i 60.
 • Uchwała nr XXXIII/328/05 w sprawie pożyczki na remont budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Warszawy 4 i 5.
 • Uchwała nr XXXIII/329/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Eisner, złożonej w dniu 8 sierpnia 2005r na działalność Burmistrza Słubic.
 • Uchwała nr XXXIII/330/05 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 • Uchwała nr XXXIII/331/05 w sprawie określenia woli zbycia części udziałów Gminy Słubice w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Słubice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością