• Uchwała nr XXXVIII/369/05w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005r.
 • Uchwała nr XXXVIII/370/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
 • Uchwała nr XXXVIII/371/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. 
 • Uchwała nr XXXVIII/372/05 w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 • Uchwała nr XXXVIII/373/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. 
 • Uchwała nr XXXVIII/374/05 w sprawie wyrażenia opinii do projektów symboli Gminy Słubice. 
 • Uchwała nr XXXVIII/375/05 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rybocicach. 
 • Uchwała nr XXXVIII/376/05 w sprawie wyposażenia jednostek oświatowych Gminy Słubice w dodatkowy majątek. 
 • Uchwała nr XXXVIII/377/05 w sprawie obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Słubice, sprzedawanymi jako lokale oraz w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych. 
 • Uchwała nr XXXVIII/378/05 w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach  11. Uchwała nr XXXVIII/379/05
 • w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w Słubicach. 
 • Uchwała nr XXXVIII/380/05 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Transportowej i K-S SSE w Słubicach. 
 • Uchwała nr XXXVIII/381/05 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Transportowa", Gmina Słubice – obręb Świecko. 
 • Uchwała nr XXXVIII/382/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Wolanina z dnia 9 listopada 2005r złożonej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 listopada 2005r. 
 • Uchwała nr XXXVIII/383/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lilianny Łudzicz z dnia 9 listopada 2005r złożonej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 listopada 2005r. 
 • Uchwała nr XXXVIII/384/05 w sprawie zasad rozdysponowania komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Słubicach przy ul. Plac Bohaterów 12, 12A i 12B. 
 • Uchwała nr XXXVIII/385/05 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej