• Uchwała nr XLI/404/06 w sprawie powierzenia wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Słubic Przewodniczącemu Rady. 
 • Uchwała nr XLI/405/06 w sprawie uporządkowania terenu cmentarza żydowskiego położonego przy ul. Transportowej w Słubicach
 • Uchwała nr XLI/406/06 w sprawie apel do Wojewody Lubuskiego
 • Uchwała nr XLI/407/06 w sprawie wezwania do realizacji projektu wybranego przez Radę Miejską w Słubicach III wariantu zabezpieczenia Słubic przed powodzią
 • Uchwała nr XLI/408/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Korporacji Taksówkarzy Całoetatowych w Słubicach i Stowarzyszenia Taksówkarzy Miasta Słubice z dnia 21 lutego 2006r. złożonej do Rady Miejskiej w Słubicach dnia 23 lutego 2006r.
 • Uchwała nr XLI/409/06 w sprawie zbycia nieruchomości w formie aportu
 • Uchwała nr XLI/410/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • Uchwała nr XLI/411/06 w sprawie uchwalenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół  Administracyjny Oświaty w Słubicach .
 • Uchwała nr XLI/412/06 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Uchwała nr XLI/413/06 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
 • Uchwała nr XLI/414/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie. 
 • Uchwała nr XLI/415/06 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd dla  Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uchwała, format "pdf"
 • Uchwała nr XLI/416/06 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku.
 • Uchwała nr XLI/417/06 w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na realizację zadań w zakresie kultury i sportu - Kalendarz Sportowych Imprez Ogólnomiejskich.
 • Uchwała nr XLI/418/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 oraz  udzielenia absolutorium z tego tytułu.