• Uchwała nr XLV/433/06 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

%%2603%% %%2604%% %%2605%%

 • Uchwała nr XLV/434/06 w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

%%2606%% %%2607%%

 • Uchwała nr XLV/435/06 w sprawie : dostosowania zapisów uchwały budżetowej na rok 2006 do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych.

%%2608%% %%2609%%

 • Uchwała nr XLV/436/06 w sprawie zmiany rozdziału IV Zasady polityki czynszowej pkt 2 Uchwały nr XXXIX/387/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach 2006-2010.
 • Uchwała nr XLV/437/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 dla Gminy Słubice.

%%2612%%

 • Uchwała nr XLV/438/06 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.

%%2613%% %%2614%%

 • Uchwała nr XLV/439/06 w sprawie uznania za pomnik przyrody

%%2615%%

 • Uchwała nr XLV/440/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Stare Biskupice gmina Słubice
 • Uchwała, format "pdf" Załącznik 1, format "jpg"  Załącznik 2, format "pdf" %%2618%%
 • Uchwała nr XLV/441/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kunowice gmina Słubice

%%2619%% Załącznik 1, format "jpg"  %%2620%% %%2621%%

 • Uchwała nr XLV/442/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi właścicieli nieruchomości przy ul. Wodnej 2 w Słubicach z dnia 08 maja 2006 r.
 • Uchwała, format "pdf" %%2623%%
 • Uchwała nr XLV/443/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi właścicieli nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 8 w Słubicach z dnia 11 maja 2006 r.

%%2624%% %%2625%%

 • Uchwała nr XLV/444/06 w sprawie : upoważnienia Burmistrza Słubic do podpisania weksla in blanco.

%%2626%% %%2627%%

 • Uchwała nr XLV/445/06 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.
 • Uchwała nr XLV/446/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków