• Uchwała nr L/474 /06 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Szpital w Słubicach
 • Uchwała nr L/475 /06 w sprawie : zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
 • Uchwała nr L/476 /06 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
 • Uchwała nr L/477 /06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/400/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Rybocicach
 • Uchwała nr L/478/06 w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słubice
 • Uchwała nr L/479 /06 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Słubice
 • Uchwała nr L/480 /06 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego
 • Uchwała nr L/481 /06 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dotyczącą obszarów położonych w obrębie wsi Golice i Lisów
 • Uchwała nr L/482 /06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp
 • Uchwała nr L/483 /06 w sprawie: nadania tytułu „Honorowy Obywatel Słubic”
 • Uchwała nr L/484/06 w sprawie: nadania tytułu „Słubiczanina Roku”
 • Uchwała nr L/485 /06 w sprawie: nadania tytułu „Ambasador Słubic”
 • Uchwała nr L/486 /06 w sprawie: nadania tytułu „Mecenasa Kultury Słubic”
 • Uchwała nr L/487 /06 w sprawie: nadania tytułu „Mecenasa Sportu Słubic”