Skarbnik Gminy - Rafał Dydak

p. 209 tel. 095 737 20 39
email: skarbnik@slubice.pl