Programu Współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027