Słubice, dnia 15 kwietnia 2024 r.

WKO.6162.2.2024.NŚ

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

                       

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530) Burmistrz Słubic wykłada do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa według stanu na dzień 1 września 2023 r., dla działek ewidencyjnych nr 1/3 i 123/3, obręb 0004 – Lisów.

Wyłożenie potrwa 60 dni od dnia 15 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach pracy Urzędu.

 

Pouczenie

  • Uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego
  • Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy w/w ustawy: „W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu”.
  • Wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie planu należy składać na piśmie. 

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia wyłożenia.

                                                          

BURMISTRZ

Mariusz Olejniczak