Zarządzenie Nr 546/2021

Burmistrza Słubic

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice na lata 2021-2032 – aktualizacja”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice zarządzam, co następuje:

 

§ 1.Zarządzam przeprowadzenie na terenie miasta Słubice konsultacji społecznych              z mieszkańcami Słubic.

§ 2. Celem konsultacji będzie:

1)    poznanie opinii mieszkańców Gminy Słubice w sprawie projektu dokumentu                 pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice na lata 2021-2032 - aktualizacja”

2)    zebranie od mieszańców uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentu.

§ 3. Konsultacje społeczne polegać będą na:

1)    przeprowadzeniu społecznej akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach w: na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej www.slubice.pl oraz w BIP w zakładce konsultacje społeczne,

2)    umożliwieniu mieszkańcom Słubic wyrażenia opinii w zakresie objętym konsultacjami poprzez udostępnienie projektu dokumentu na stronie www.slubice.pl, w BIP w zakładce konsultacje społeczne,

3)    analizie merytorycznej wniesionych podczas konsultacji społecznych uwag i propozycji.

§ 4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag mieszkańców od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Uwagi złożone               po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustalam od dnia 12 lipca 2021 r.                       do dnia 2 sierpnia 2021 r.

§ 6. Przeprowadzenie konsultacji powierzam zespołowi ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice powołanemu Zarządzeniem nr 333/2021 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 9 lipca 2021 r.

§ 7. Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji przedłoży w terminie miesiąca od daty zakończenia prac sprawozdanie zawierające przebieg i wyniki konsultacji.

§ 8. Upoważniam Sekretarza Gminy do nadzorowania i koordynowania prac związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału ds. komunalnych                     i  ochrony środowiska.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                              Burmistrz Słubic

 

                                                                                                       Mariusz Olejniczak