o zmianie zarządzenia w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste