Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Słubice

Kolorowy pasek

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Słubice od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Słubice

od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1)    możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2)    potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowania odpadami komunalnymi,

3)    kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

4)    liczby mieszkańców,

5)    liczby właścicieli nieruchomości, wobec których gmina podjęła działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6)    ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy oraz ilość odpadów komunalnych z terenu gminy przeznaczonych do składowania.

Celem analizy jest weryfikacja roku kalendarzowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Słubice.

Przedmiotowa analiza dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Analizowanym roku  Gmina Słubice objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości zamieszkałe. Odpady z terenów nieruchomości zamieszkałych odbiera firma wyłoniona w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, przy ul. Krótkiej 8.

Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązywał selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:  

1) mokrych;

2) suchych.

Ponadto posiadacze odpadów komunalnych z terenu gminy Słubice zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.

W/w wymienione odpady mieszkańcy gminy mogą również dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Słubicach przy ul. Krótkiej 8,

Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych, zgodnie z harmonogramem.

Przeterminowane leki mieszkańcy Gminy mogą przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie Słubic.

Na terenie Gminy Słubice rozstawione są kontenery na odzież.

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości określał Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XLIII/341/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierają umowy z podmiotami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Słubice.

 

1.    Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Zgodnie z planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. przyjętym przez uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XXX/280/12 z dnia 10 września 2012 r. zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Gminy Słubice muszą być kierowane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami w/w Planu Gmina Słubice należy do centralnego regionu gospodarki  odpadami.

Odpady komunalne z terenu Gminy Słubice, kierowane są do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz składowania odpadów komunalnych w Kunowicach lub do instalacji zlokalizowanej w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie. Odpady zielone selektywnie zebrane oraz inne bioodpady, kierowane sa do instalacji zlokalizowanej w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie lub do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp.

 

2.    Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

Moce przerobowe w/w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniły ciągły odbiór i nieprzerwane zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Słubice, wobec czego, w terminie, który obejmuje niniejsze opracowanie Gmina Słubice nie miała potrzeby realizowania zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

3.    Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 

W związku z realizowaniem gospodarki odpadami w terminie od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Gmina Słubice poniosła następujące koszty:

·         odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice – 2 049 163,62 zł;

·         prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Słubicach – 306 537,84 zł;

·         odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków  - 3 009,20 zł;

·         administracyjne – 252 902,34 zł.

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. do budżetu gminy wpłynęło z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice wpłynęło 2 797 745,97 zł z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy  Słubice.

 

4.    Liczba właścicieli nieruchomości, wobec których gmina podjęła działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Na terenie Gminy Słubice odnotowano w terminie objętym analizą 58 postępowań administracyjnych wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

5.    Ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy oraz informacja na temat odpadów komunalnych z terenu gminy przeznaczonych do składowania.

 

W terminie objętym analiza z terenu Gminy Słubice zebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych:

 

 

Kod odebranych odpadów komunalnych7)

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych7)

 

Masa odebranych odpadów komunalnych8) [Mg]

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

166,420

15 01 07

Opakowania ze szkła

677,390

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

122,200

20 03 01

Niesegregowane odpady (zmieszane) komunalne

5932,080

15 01 04

Opakowania z metali

49,14

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

65,000

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

240,52

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

78,800

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany

98,40

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

175,24

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

13,67

20 01 39

Tworzywa sztuczne

2,500

20 01 40

Metale

194,49

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

759,68

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

4,760

20 03 01

Niesegregowane odpady (zmieszane) komunalne

4542,080

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

175,100

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

408,89

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

125,65

15 01 03

Opakowania z drewna

52,900

20 01 01

Papier i tektura

465,25

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

186,300

16 01 03

Zużyte opony

1,86

19 12 02

Metale żelazne

0,137

20 01 02

Szkło

139,500

20 01 39

Tworzywa sztuczne

4,480

17 01 02

Gruz ceglany

0,350

17 02 03

Tworzywa sztuczne

81,600

 

Wysortowanych odpadów

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

9,800

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

9,300

15 01 04

Opakowania z metali

0,200

15 01 07

Opakowania ze szkła

3,700

 

 

Ilości odpadów wynikają ze sprawozdań składanych przez przedsiębiorców odbierających odpadów odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2016.

W wyniku prowadzonej na terenie Gminy Słubice gospodarki odpadami osiągnięte zostały poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, który wyniósł w 2016 r. – 146,91%.

Osiągnięty został również założony na rok 2016 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych, takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, odebranych z obszaru gminy i wyniósł – 27,41%.

Załączniki

Analiza 2016 (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agata Kułaga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agata Kułaga
Data wprowadzenia:2017-05-12 09:21:30
Opublikował:Agata Kułaga
Data publikacji:2017-05-12 09:22:25
Ostatnia zmiana:2017-05-12 09:22:33
Ilość wyświetleń:491
Gmina Słubice
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij