Słubice, dnia 27 kwietnia 2017 r.


      OBWIESZCZENIE
      BURMISTRZA SŁUBIC
          o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice

         Na  podstawie  art.  17  ust. 2  pkt  1  ustawy  z  dnia  9  października  2015 r. o  rewitalizacji (Dz. U.  z  2015  r.,  poz.  1777 ze zm.) 
w  związku  z  uchwałą nr  XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i pbszaru rewitalizacji gminy Słubice

zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Słubicach uchwały nr XXXV/287/2017 z  dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice.

        Gminny Program  Rewitalizacji, zwany dalej programem,  będzie  obejmował obszar  rewitalizacji  wyznaczony uchwałą nr XXXIV/275/2017
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Słubice (bip.slubice.pl).

        Zachęcam mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub społeczną na terenie gminy do czynnego uczestnictwa w opracowaniu i konsultacjach społecznych programu.