Z początkiem września gmina Słubice przystąpiła do prac nad projektem pn. „Rewitalizacja w Słubicach – partycypacja i działania przygotowawcze”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W wyniku tych prac ma powstać dokument strategiczny stanowiący narzędzie do prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, stwarzający możliwość pozyskiwania dofinansowania działań rewitalizacyjnych określonych w ww. dokumencie.

Dnia 30 marca 2017 r. Rada Miejska w Słubicach podczas XXXIV Nadzwyczajnej Sesji podjęła uchwałę nr XXXIV/275/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, która określa przebieg granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Słubice.

Z § 3 uchwały wynika, że obszarem rewitalizacji objęte zostały ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Kanałowa, Konstytucji 3 Maja, Mieszka I, Osiedle Świerkowe, Piska, Staszica, Wincentego Witosa, Władysława Jagiełły.

Przedmiotowa uchwała nie ustanawia, w stosunku do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, prawa pierwokupu ani zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w rozumieniu  art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skorzystanie z ww. środków prawnych może nastąpić na dalszym etapie prac związanych z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji, jednak w najbliższym czasie nie planuje się działań w tym zakresie.

Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego i z dniem 19 kwietnia br. weszła w życie.