Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Słubice,

 

w związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Słubice na lata 2017 - 2023, na podstawie uchwały nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice, zwanej dalej uchwałą,  z dniem 04 kwietnia 2017 r. został powołany przez Burmistrza Słubic Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, w składzie:

 

1)    Jacek Kotuła – przedstawiciel mieszkańców gminy Słubice;

2)    Aleksandra Ibragimow – przedstawiciel mieszkańców gminy Słubice;

3)    Katarzyna Szorec – przedstawiciel mieszkańców obszaru wstępnie określonego jako obszar rewitalizacji na terenie gminy Słubice;

4)    Renata Majko – przedstawiciel mieszkańców obszaru wstępnie określonego jako obszar rewitalizacji na terenie gminy Słubice;

5)    Adrian Mermer – przedstawiciel organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Słubice;

6)    Bartosz Lutycz –  przedstawiciel przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Słubice;

7)    Marika Cembrowicz – osoba wskazana przez Burmistrza;

8)    Patrycja Tomala  – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach;

9)    Krystyna Baczyńska  – przedstawiciel Rady Miejskiej w Słubicach.        

 

      I.        Przebieg naboru

Nabór na członków Komitetu trwał od dnia 17 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r. i skierowany był do osób będących przedstawicielami jednej spośród wymienionych poniżej kategorii interesariuszy:

 

1)    mieszkańców gminy Słubice;

2)    mieszkańców obszaru wstępnie określonego jako obszar rewitalizacji;

3)    przedstawicieli organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Słubice;

4)   osób reprezentujących przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Słubice.

 

Ogłoszenie o naborze zamieszczone było na stronie internetowej gminy Słubice w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”, gdzie podawane są bieżące informacje na temat rewitalizacji naszej gminy (link: http://slubice.pl/pl/GmProRew). W terminie wyznaczonym, w ww. ogłoszeniu, na dokonywanie zgłoszeń, wpłynęły dwie deklaracje członkostwa, a osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę zostały odpowiednio zakwalifikowane do składu Komitetu jako przedstawiciele wybranych przez siebie grup interesariuszy. Pozostali członkowie zostali powołani do składu Komitetu w drodze naboru uzupełniającego, zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą.

 

    II.        Komitet Rewitalizacji

Według ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Powołanie Komitetu ma na celu zapewnienie współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, gdyż partycypacja społeczna, czyli włączanie społeczności lokalnej w procesy decyzyjne, jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu.

 

   III.        Kadencja

Zgodnie z zapisami uchwały, kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia, które zwołuje burmistrz. O terminie i miejscu posiedzenia członkowie zostaną poinformowani indywidualnie drogą e-mail.