OGŁOSZENIE 
                                                               o wyniku naboru członków do składu Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubic

    Burmistrz Słubic ogłasza, zgodnie § 3 ust. 10 Uchwały Nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 stycznia 2017 r., że zakończony został nabór członków do składu Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem.

    W wyniku naboru do składu Komitetu zakwalifikowani zostali:
      - Pan Jacek Kotuła jako przedstawiciel mieszkańców gminy Słubice,
      - Pan Adrian Mermer jako przedstawiciel organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Słubice.

Uzasadnienie

    Nabór na członków Komitetu trwał od dnia 17 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r. i był skierowany do osób będących przedstawicielami jednej spośród wymienionych poniżej kategorii interesariuszy:
      1) mieszkańców gminy Słubice,
      2) mieszkańców obszaru wstępnie określonego jako obszar rewitalizacji,
      3) przedstawicieli organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Słubice,
      4) osób reprezentujących przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Słubice.
W określonym terminie wpłynęły dwie karty zgłoszeń a osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę zostały odpowiednio zakwalifikowane do składu Komitetu jako przedstawiciele wybranych przez siebie grup interesariuszy.

    Obecnie trwa nabór uzupełniający.