OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

        Burmistrz Słubic ogłasza nabór do składu Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem, zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą Nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 stycznia 2017 r., zwanej dalej Uchwałą, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
                     Nabór na członków Komitetu trwa od dnia 17 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r.

        Według ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza.

I. UPOWAŻNIENI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NABORZE

       Zgodnie z Uchwałą ogłoszenie o naborze skierowane jest do osób będących przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, w tym:
            1) mieszkańców gminy Słubice, 
            2) mieszkańców obszaru wstępnie określonego jako obszar rewitalizacji,
            3) przedstawicieli organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Słubice,
            4) osób reprezentujących przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Słubice.

II. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

       Kandydat na członka Komitetu, zwany dalej Kandydatem, zgłasza chęć przystąpienia do Komitetu na podstawie karty zgłoszenia (załącznik nr 2), potwierdzonej listą poparcia co najmniej 10 mieszkańców gminy Słubice (załącznik nr 3). Wzory kart zgłoszeń i list poparcia dostępne są także w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju 219 w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1.
       Kandydat może wyrazić chęć przystąpienia do Komitetu jako przedstawiciel jednej spośród wymienionych w punkcie I kategorii interesariuszy.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

       Karty zgłoszeń można składać do 27 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1 do godziny 16:00 w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju 219.

       Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po terminie, niepodpisane,  bądź złożone w innej formie niż wymagana.
       Wynik dotyczący naboru członków, zostanie opublikowany w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.