KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
w Gminie Słubice.

 

                                                                                                                                                           

Burmistrz Słubic, na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

     

Komitet Rewitalizacji, zgodnie z ww. ustawą, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza i jest obligatoryjnym elementem procesu rewitalizacji. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele mieszkańców gminy wywodzący się z różnych grup tzw. interesariuszy określonych w projekcie uchwały, takich jak np. przedsiębiorcy czy członkowie organizacji pozarządowych.
Zasady wyznaczania składu komitetu, w tym jego liczebność, oraz zasady działania reguluje się uchwałą, którą podejmuje Rada Miejska. W chwili obecnej Gmina Słubice jest na etapie ustalania tychże zasad. Niemniej jednak, bardzo istotna jest opinia i uwagi mieszkańców gminy w tym zakresie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag.


I. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH
            1) mieszkańcy gminy,
            2) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
            3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe 
                i grupy nieformalne,
            4) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
            5) organy władzy publicznej.


II. TERMIN KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 grudnia 2016 r. do 6 stycznia 2017 r.


III. FORMY KONSULTACJI:
             1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.

 

     Ankieta jest dostępna od dnia 6 grudnia 2016 r. na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program 
                 Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz w grudniowym 
                 wydaniu Gazety Słubickiej.

 

     Wypełnione ankiety można składać:
                     • drogą elektroniczną na adres - marika.cembrowicz@slubice.pl,
                     • w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach w godzinach urzędowania,
                     • w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
                     • pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.

             2. Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.


                 Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, w pokoju 217 (II piętro po lewej stronie). Czynny w każdą 
                 środę w okresie konsultacji w godzinach 14:00 – 16:00.

            3. Spotkanie z mieszkańcami.


                 Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach, 
                 w dniu 03.01.2017 r. o godz. 17:00.

            4. Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.


                 Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, dnia 4 stycznia 2017 r. w godzinach 11:00 – 17:00.


Uwagi i opinie złożone przed 6 grudnia 2016 r. i po 6 stycznia 2017 r. nie będą uwzględniane.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz
z odniesieniem się do nich.