W sprawie:
powierzenia Burmistrzowi Słubic uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności public

Data uchwały:
2016-05-02

Numer uchwały:
XIX/168/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.