Słubice, dnia 20 kwietnia 2016 roku

 

WI.6220.11.2016.KS                                                        

           

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt 8 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235) podaje się do publicznej wiadomości informację, o możliwości zapoznania się raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw MOYA, na działkach o nr ewid. 526/1 oraz 74/37, obręb 3 Słubice.

Z dokumentami w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w pokoju nr 204 w terminie 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto zainteresowani mogą w tym terminie zgłaszać uwagi i wnioski na piśmie, na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademickiej 1, pokój 204.

 

 

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2034, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Gospodarki i Inwestycji – pokój nr 204